Обяснителни записка за касово изпълнение на приходи и разходи към 30.06.2022г

Обяснителни записка за касово изпълнение на приходи и разходи към 30.06.2022г

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА


 

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 30.06.2022.

 

На ОУ „ХРИСТО   БОТЕВ” гр. СЕВЛИЕВО 

Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на ОУ „Христо Ботев” гр.Севлиево се осъществява на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г.,постановление на министерския съвет за изпълнението му,както и утвърдените единни разходни стандарти за издръжка на един ученик в делегираните от държавата дейности.


 

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ 

 

    Първоначалния план на ОУ „Христо Ботев” гр.Севлиево е  678809 лв. Съгласно Заповед на кмета на община Севлиево е утвърдена формула за разпределение на средствата по ЕРС  /Единен разходен стандарт/ и допълнителните компоненти. Допълнително  са заложени  500 лв.приходи от наеми.

През второ тримесечие получихме допълнително:

 • 1584 лв. за пътуващи учители.
 • 2402 лв. за уязвими групи.

С така направените промени  бюджета на училището стана 704914 лв.

    През отчетния период редовно са изплащани работните заплати и осигурителните вноски на персонала,социалните разходи както и разходите за издръжка на училището. 

 

ІІ   ОТЧЕТ  НА  РАЗХОДИТЕ


 

 1. По параграфи: 0100 /Заплати/  0200 /Други възнаграждения/ и 0500 /Осигуровки/По план  са предвидени  общо  627130 лв. От тях за шестмесечието са изразходени 263530 лв – 42,02 %  изпълнение.
 2. Параграф 1011 /Храна/ - По план 10800 лв.   от тях изразходени  5680лв.  за безплатни закуски и обяди  -  изпълнение  52,59 %.
 3. Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/ По план са предвидени  2500 лв.за работно облекло на помощен персонал  
 4. Параграф  1014 /Учебни и научно-изсл.разходи и книги за библ./ Изразходени 2946 лв. за учебници и учебни помагала.
 5. Параграф 1015 /Материали/ - По план предвидени   15040 лв. От тях изразходени 3123 лв. – 20,76 % изпълнение  - разход.за материали за поддръжка в училище канцеларски м-ли,миещи препарати.От тях :

-862 лв. за канцеларски материали.

- 543 лв. материали за дезинфекция.

- 839 лв.материали за поддръжка училище

     5.    Параграф 1016 /Вода,горива и енергия/ -  по план предвидени 34000 лв . Изразходени  27549 лв. –81,03 % изпълнение.От тях:

                   -  1356 лв. за вода

  -  23710 лв. за газ за отопление.

        -  2483 лв. за ел.енергия

        Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/  – по план 10544 лв.  -  изразходени  6207 лв. изпълнение  58,87 % От тях:

     2323 лв. – телефонни услуги 

       307 лв.  -  за транспорт учители

       171 лв. -  за квалификация

        272 лв. - Абонамент поддръжка компютри и ремонт компютър

       160 лв. – такса интернет

       338 лв. – Поддръжка счетоводна програма

       576 лв. – обслужване програма заплати

       360 лв. – „Икономикс  М” по договор замервания

       605 лв. –  Делос ДДД услуги

        

 1. Параграф 1051 /Командировки в страната/  -  предвидени 200 лв. по план.От тях са изразходени 102 лв.
 2. Параграф 1062 / Застраховки /– По план  2000 лв.- направена застраховка на персонала  за   350 лв. 
 3. Параграф 1981 /Общински данъци и такси/  Предвидени по план  2500 лв.Платена такса битови отпадъци в размер на 2078 лв.

 

 • Общо за училището са изразходени 311565 лв.  – 44,20 %  от предвидените средства по план. Няма неразплатени и просрочени задължения.

Към 30.06.2022г. наличните пари в банковата сметка са 95001 лв. 

Заплатите за м. 06, които се плащат в началото на м. юли са 58033 лв.При това положение наличните средства остават  36968 лв.Ще се промени и процента на изпълнението към 30.06  - 52,43 %.

 

Счетоводител  М.Михова 

                                                                            Счетоводител:

                                                                                                    / М.Михова/